Halil Kamili Paşa

Halil Kâmilî Paşa veya Halil Kâmilî Ağa (? - 1866), beylerbeylik ve mütesellimlik yapmış Osmanlı devlet adamı.

Halil Kâmilî Ağa Anadolulu'dur. Babası Mehmet Ağa'dır. Koca Hüsrev Paşa'nın seraskerliği esnasında ve Rauf Paşa'nın valiliği sırasında mütesellimlik yapmıştır. 1831 senesinde Mısır ordusunun Kütahya'ya gelişi üzerine çekilmiş ve Mısırlılar gittikten sonra 1832'de muhassallıkla tekrar Kütahya'ya gelmiştir.

Halil Kâmilî Ağa 1835 senesine kadar Kütahya'da bulunduktan sonra Bursa'ya mütesellim tayin edilmiştir. 1837'de sürre emini[1] 1839'da Saruhan mütesellimi ve beylerbeyi olmuştur.

1840'ta Aydın redif feriki bulunan Halil Kâmilî Paşa o sene vezirlikle Erzurum valiliğine gönderildi. Daha sonra Bosna valiliği de yaptı.

Bundan sonra bir hayli yerlerde valilik yapan Halil Kâmilî Paşa 1866'da vefat etti.

1831'de Kütahya'daki muvakkithâneyi yaptıran, bir sene sonra da vakfiyesini tanzim ettiren tecrübeli devlet adamı[2] bundan başka bir medrese ve Kütahya'nın Mecidiye Mahallesi'ndeki Küpecik Camii'ni de tamir ettirmiştir.[3]

Kaynakça

  1. Osmanlı padişahlarının her yıl Mekke ve Medine'ye gönderdikleri para ve armağanları gideceği yere ulaştırmakla görevlendirilen kişi
  2. Vakfiyeden: "...hala Kütahya mütesellimi dergâhı âli kapıcı başlarından sahibülhayrat velhasenat ve regaibülcennati vedderecat atufetlu, inayetlu Halil Kâmilî Ağa hazretleri ibni Mehmet Ağa meclisi şeri şerifi Ahmedî ve mahfeli dini müfifi Muhammedide zikri ati vakfına lieclittescil mütevelli nasp ve tayin eylediği medinei mezburede me'zunı bilifta faziletlu esseyyid Abdürrahman Efendi ibni Osman mahzarında ikrari sahihi meri idüb medinei Kütahya'da seadet camii şerifi kurbinde vaki bir taraftan kahveci bıdık oğlu Ali'nin kahve dükkanı ve bir taraftan tarikı has ve iki taraftan tarikı âm ile mahdut arsamı merhume Fatma Hatun vakfına senevi iki yüz guruş mukataai kadîmeli ve üzerinde pşam ebniyemi bahucceti şeriyye şiraen yedimde mülk ve hakkım olan iki bab dükkanımı hedm ve yerlerine malim ile müceddeden bina ve inşa eylediğim etrafı yonmuş taş divar ile muhat ve üzeri ahşap ve kiremit puşideli bir bap nim kârgir muvakkithanemi ve derununa vaz eylediğim bri sade nam ve biri çalar nam ve biri sade çalar ki ceman üç adet saat ile kezalik derunuma vaz ve frş eylediğim yün memlû on dört çuha yastık ve üç çuha mak'at ve üç minder ve bir orta keçesi ve bir bakır mangal ve bir kula seccadesi ve yine atyebi mal ve enfesi menalimden ifraz eylediğim dört bin guruş nakdimı hasbeten lillahil melikülehat ...ilâh" (26 aralık 1832)
  3. Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 134
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/10/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.