II. Seleukos Kallinikus

II. Seleukos Kallinikos Pogon
Σέλευκος Β΄ ὁ Καλλίνικος ὁ Πώγων
II. Seleukos Kallinikos

II. Seleukos Kallinikos döneminde basılmış bir gümüş sikke. Ters tarafta Apollo'nun resmi. Yunanca yazı ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ (Seleukos Kralının).]]
Seleukos Kralı
Hüküm süresi MÖ 246 - MÖ 226
Önce gelen II. Antiokhus Teos
Sonra gelen III. Seleukos Keraunus
Eş(leri) II. Laodice
Çocukları III. Seleukos Ceraunus
·III. Antiokus Magus
Antiochis
Iki daha çocuk
Hanedan Seleukos Hanedanı
Babası II. Antiokhus Teos
Annesi I. Laodice]
Doğum MÖ 225 civ.
Ölüm MÖ 261
Dini Çoktanrılı Antik Yunan dini

II. Seleukos Kallinikos Pogon (Antik Grekce: Σέλευκος Β΄ ὁ Καλλίνικος ὁ Πώγων) (d. ? - ö. MÖ 225)Tasidigi laka=plar olan Kallinikos ve Pogon sirasiyla"güzel galip" ve "sakallı" danlamaina gelmektedir. Seleukos İmparatorluğu'nun bir hükümdarıydı, MÖ 246-255 yılları arasında tahttaydı.

Hayatı

Seleukos İmparatoru olan II. Antiokus Teos ile eşi Laodice'nin en buyuk oglu olarak MÖ 270 civarinda dogmustur. Babası II. Antiokus Teos'un ölümünden sonra, anesi Laodice'nin taraftarları Berenice ve oğlunu Antiocheia'da öldürmüşler, sonra II. Seleukos Kallinikos annesi tarafından Efes'te kral ilan edilmiştir.

Bu olay hanedan içinde bir kan davası olarak gelişen III. Suriye Savaşı'nı başlattı. Berenice'nin kardeşi ve Mısır hükümdarı olan Ptolemy III, Seleukos İmparatorluğunu istila etti ve de Fırat nehri'ne (ve belki ötesine) kadar ilerledi. Seleukos İmparatorluğu'nın doğu vilayetleri ona teslim oldular, bu arada Mısır donanması da Anadolu kıyılarına yayıldı.

Seleukos, Anadolu'nu iç bölgelerinde hakimiyetini korumayı başardı. Ptolemy Mısır'a geri dönünce II. Seleukos Kallinikos Kuzey Suriye'yi ve İran'ın yakın vilayetlerini geri aldı. Ancak, II. Seleukos Kallinikos'un genç kardeşi Antiokus Hieraks, annesinin desteklediği bir grubun girişimiyle II. Seleukos Kallinikos'un rakibi haline geldi.

Ankyra Muharebesinde (yaklaşık MÖ 235'te) II. Seleukos Kallinikos kardeşi tarafından ezici bir yenilgiye uğradı. Torosların ötesindeki toprakları kardeşine ve Anadolu'daki diğer güçlere teslim etti.

II. Seleukos Kallinikos sonra Partiya'yı tekrar ele geçirmek için bir kıyıdan iç bölgelere doğru bir sefer yaptı, ama bir sonuca ulaşamadı. Bazı kaynaklara göre hatta birkaç yıl boyunca bir Part kralı tarafından tutsak edildi. Başka kaynaklar ise, onun hükümdarlığını tanıyan I. Arsaces ile barıştığını belirtir.

Anadolu'da Pergamon (modern Bergama)'da Pergamaom Kralligi devletini kuran I. Attalus zamanında güç kazanır. Antiokus Hieraks, Pergamon'a kaybettiği topraklar yerine kardeşininkilere el atar ama başarısız olur, sonunda MÖ 228 veya 227'de sürgünde ölür.

Yaklaşık bir yıl sonra Seleukos attan düşerek ölür. Yerine büyük oğlu III. Seleukos Keruanos daha sonra da küçük oğlu Büyük Antiokus III geçer. Bunların her biri karısı Laodice II'nin oğullarıdır.

Dış bağlantılar

II. Seleukos Kallinikus
Doğumu: MÖ 270 civ. Ölümü: MÖ 226
Önce gelen
II. Antiokus Teos
Seleukos İmparatoru
MÖ 246 MÖ 226
Sonra gelen
III. Seleukos Keraunus
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.