Türk Deniz Kuvvetleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı logosu
Etkin 1081[1]
10 Temmuz 1920 (Deniz İşleri Müdürlüğü)
1928 (Deniz Müsteşarlığı)
15 Ağustos 1949 (Dz.K.K.lığı)
Ülke  Türkiye
Bağlılık Millî Savunma Bakanlığı[2]
Tipi Kuvvet komutanlığı
Büyüklük 48.600 personel
215 gemi
41 uçak[3]
Parçası Türk Silahlı Kuvvetleri
Karargâh Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Bakanlıklar, Ankara
Slogan Etkin. Caydırıcı. Saygın.
Renkler Üniforma: Siyah veya Beyaz         
Forslar: Kırmızı, Beyaz         
Marş Deniz Kuvvetleri Marşı
Yıl Dönümleri 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü
Website dzkk.tsk.tr
Komutanları
Komutan Oramiral Bülent Bostanoğlu
Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal
Nişanlar
Fors
Deniz Havacılık Madalyonu
Direk Ucu Flaması

Türk Deniz Kuvvetleri ya da resmî adıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı), Türkiye Cumhuriyeti'ni denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük 3.kuvvettir. Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'dur. Kuruluş tarihi, ilk Türk denizcisi kabul edilen Çaka Bey'in İzmir'de oluşturduğu donanmanın kuruluş tarihi olan 1081'dir.[1]

9 Kasım 2016 tarihinde değiştirilerek kabul edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile bu tarihe dek Genelkurmay Başkanlığı kuruluş ve kadrolarında bulunan Komutanlık, Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşuna geçirilmiştir.[4] Ayrıca aynı Kararname, cumhurbaşkanı ve başbakanın kuvvet komutanı ve astlarına emir verebilmesini ve bu emirlerin hiçbir kurum, kuruluş veya kişinin onayı olmaksızın yerine getirilmesini de düzenlenmiştir.[4]

Tarihçe

Kuruluşu

Mudanya Mütarekesi'nin 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanması ile birlikte 14 Kasim 1922 tarihinde Kasımpaşa'daki Bahriye Nezareti binası İstanbul Bahriye Kumandanlığı karargahı haline getirilmiş ve küçük tonajlı harp gemilerinin (Burakreis, Sakız, İsareis ve Kemalreis gambotları ile Taşoz sınıfı üç muhrip) bakım ve onarımlarının yaptırılarak harekata hazır hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Ayrıca, bu çalışmalar paralelinde okul gemisi olarak kullanılması planlanan TCG Hamidiye Kruvazörü onarıma alınmıştır.

Lozan Antlaşması gereği, Boğazlar bölgesinin özel bir komisyon tarafından idare edilecek tarafsız bir statüde olması nedeniyle Marmara Denizi içinde Donanmaya ait üs teşkil edecek bir liman yapılmasına karar verilmiş ve bu maksatla en elverişli bölge olan İzmit Körfezi'nde uygun yerlerin fizibilite çalışmaları yapılmıştır. 1923 yılında Marmara Üssü Bahri ve Kocaeli Müstahkem Mevki Kumandanlığı adı altında yeni bir komutanlık İzmit'te teşkil edilmiş ve aslında kilise olan Fransız okul binasi satın alınarak, Komutanlık Karargahı bu binaya nakledilmiştir. İzmit Bahriye Kumandanlığı ise bu Komutanlığa bağlanmıştır.

İzmir Bahriye Kumandanlığı Karargahı, İstiklal Harbi’ni takiben Kordon Boyu’nda kiralanan bir bina içinde kurulmuştur. Bu komutanlık deniz emniyet ve müdafaa işlerini yürütmüştür. Emrine Mayın Grubu, Müstahkem Mevki Bahriye Müfrezesi, Uzunada İşaret İstasyonu, İzmir Atölyeleri ve Tayyare Bölüğü verilmiştir.

Donanma Komutanlığı, İstanbul Bahriye Komutanlığı binasında küçük bir bölümde faaliyet göstermiştir. Gemilerin hemen hepsi hurda durumda olduğundan bu Komutanlık öncelikle çalışmalarını gemilerin bakım ve onarımı üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Cumhuriyet’in ilanından bir yıl gibi kısa bir süre sonra Mustafa Kemal Atatürk, 11 Eylül - 21 Eylül 1924 tarihleri arasındaki Karadeniz seyahatini Cumhuriyet Donanması’nın denize çıkan ilk gemisi olan Hamidiye Kruvazörü ile yapmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, Deniz Kuvvetleri gibi çok pahalı bir yatırım ve zaman gerektiren bir gücün bir anda oluşturulamayacağını çok iyi bilmekteydi. Bu nedenle, Deniz Kuvvetlerinin mevcut durumunu geliştirecek ve geleceğini planlayacak özerk bir Vekaletin kurulması gerekliliğine içtenlikle inanmaktaydı. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu açık ve kesin desteğinden sonra, Kastamonu Milletvekili Ali Rıza Beyin önerisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 30 Aralik 1924 tarihinde Bahriye Vekaleti (Denizcilik Bakanlığı) yasası çıkarılmıştır. Bahriye Vekaleti, Milli Müdafaa Vekaletinden ayrı bir kuruluş olarak görev yapmaya başlamış, eğitim, tatbikat, denetleme gibi alanlarda Erkan-i Harbiye-i Umumiye Reisliği (Genelkurmay Başkanlığı)’ne bağlanmıştır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (1949-günümüz)

Genelkurmay Başkanlığı Karargahında 1928 yılından 1949 yılına kadar Deniz Müsteşarlığı olarak temsil edilen Deniz Kuvvetleri, Yüksek Askeri Şura'nın 15 Ağustos 1949 günü almış olduğu tarihi bir kararla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak teşkil edilmiştir. Bu yeni teşkilatlanma, Türk Deniz Kuvvetlerinin çağdaş ve güçlü bir yapıya kavuşması yönünde önemi bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten itibaren Deniz Kuvvetinin tüm yönetimini üzerine alan Deniz Kuvvetleri, mevcut kaynaklarını en rasyonel şekilde kullanarak her geçen gün daha da büyümüş, dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek, emin ve kararlı adımlar atmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 18 Şubat 1952 tarihinde Kuzey Atlantik Savunma Paktı (NATO)’na üye olması ile birlikte, Türk Deniz Kuvvetleri de NATO’ya üye olan ülkelerle ilişkilerini artırmış; kuvvet yapısını, eğitim doktrinini, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmiş ve NATO standartlarında harekat icra edebilen bir hüviyet kazanmıştır.

Bu dönemde, 4 Nisan 1953 tarihinde TCG Dumlupınar denizaltısının Çanakkale Boğazı’nda İsveç şilebi Naboland ile çarpışması sonucu 81 denizaltıcı hayatını kaybetmiştir.

Deniz Kuvvetlerinin büyüyen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla 1961 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:

şeklinde dört ana ast komutanlık olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır. Deniz Eğitim Komutanlığının ismi 1995 yılında Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı olarak değiştirilmiştir.

Kıbrıs Sorunu 1960’lı yıllarda yoğun olarak ülke gündemini işgal etmeye basladığında çeşitli ihtimaliyat planları yapılmış ve güçlü bir Çıkarma Filosunun tesis ve idamesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler paralelinde, yurt içinde amfibi gemi ve araçlarının inşasına öncelik verilirken, yurt dışından da özellikle tank çıkarma gemisi tedariki yönünde planlamalar yapılmıştır. Türk Deniz Kuvvetleri, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nda kilit rol oynamış ve amfibi harekatı başarı ile gerçekleştirerek, amfibi ve kara birliklerinin emniyetle Kıbrıs’a çıkmasını sağlamış; aynı zamanda hem Kıbrıs’a yönelik düşman takviyesini engellemiş hem de kara harekatına deniz top ateş desteği sağlayarak, askeri ve siyasi hedeflerin ele geçirilmesinde büyük rol oynamıştır. Türk Deniz Kuvvetleri, harekat sırasında 67 mensubunu (54 denizci, 13 deniz piyadesi) ve TCG Kocatepe (D-354) muhribini kaybetmiştir.

1980’li yıllar Türk Deniz Kuvvetleri'nin Cumhuriyet dönemindeki gelişiminin tepe noktasına doğru ivme kazandığı yıllar olmuştur. Bu yıllarda, muhtelif modernizasyon projeleri gerçekleştirilmiş; Deniz Kuvvetlerinin harp silah ve araçlarında tek kaynağa bağlı kalmamak hedefine yönelik önemli adımlar atılmıştır. Gölcük Tersanesinde 1980 yılında inşa edilen 1000 tonluk Ay Sınıfı denizaltı, Türk denizaltıcılığının gelişim sürecinde önemli dönüm noktalarından birisini teşkil etmiş; yine Gölcük’te 1988 yılında inşa edilen ilk modern fırkateyn olan TCG Fatih (F-242), Gölcük Tersanesinin uluslararası arenadaki prestijini daha da artırmıştır.

Bazı alanlardaki imkan ve kabiliyetlerini 1980’li yıllarda istenilen seviyeye çıkaramayan Türk Deniz Kuvvetleri, 1990’lı yılların sonunda gerçek anlamda bir açık deniz kuvveti hüviyeti kazanmıştır. Türk Deniz Kuvvetleri bu yıllarda harbe hazırlık seviyesi ve harekat kabiliyetini önemli ölçüde geliştirmiştir. Bu dönemde, Kara ve Hava Kuvvetleri ile yapılan müşterek harekata yönelik büyük ilerlemeler kaydedilmiş; Hava Kuvvetleri uçakları ile Orta ve Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere, açık denizlerde müşterek harekat icra edebilme yeteneği artırılmıştır.

Bu dönemin en önemli gelişmelerinden birisi de, 1987 yılında Aksaz Deniz Üssü’nün Ege ile Akdeniz’i buluşturan stratejik bir mevkide tesis edilmesi olmuş; böylece, hem Türk Deniz Kuvvetleri hem de dost ve yabancı ülke gemilerini üs ve liman kolaylıkları açısından desteklemek üzere ilave bir yetenek kazanılmıştır.

Birimleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı binası, Ankara 2013
Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde ait bir denizaltı
Türk SAT komandoları Atlantik Okyanusu'nda.

1961 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karargâh ve 4 ana ast komutanlık olarak teşkilatlandırılmıştır.

Projeler

Donatım

Savaş gemileri

Sınıf Resim Gemiler Deplasman Notlar
Fırkateyn (16)
Gabya-sınıfı
TCG Gaziantep (F-490)
TCG Giresun (F-491)
TCG Gemlik (F-492)
TCG Gelibolu (F-493)
TCG Gökçeada (F-494)
TCG Gediz (F-495)
TCG Gökova (F-496)
TCG Göksu (F-497)
4,100 ton eski Oliver Hazard Perry sınıfı fırkateynler.
Barbaros-sınıfı
TCG Barbaros (F-244)
TCG Oruçreis (F-245)
TCG Salihreis (F-246)
TCG Kemalreis (F-247)
3,300 ton
Yavuz-sınıfı
TCG Yavuz (F-240)
TCG Turgutreis (F-241)
TCG Fatih (F-242)
TCG Yıldırım (F-243)
3,000 ton
Korvet (8)
Ada-sınıfı
TCG Heybeliada (F-511)
TCG Büyükada (F-512)
2.300 ton Milgem Projesi kapsamında Ada sınıfı korvetlerden TCG Burgazada (F-513) Mayıs 2016'da denize indirildi. Aralık 2018'de teslim edilecek. Yapımına başlanan TCG Kınalıada (F514) ise Mayıs 2017'de denize indirilecek ve 2019'da teslim edilecek.[6]
Burak-sınıfı
TCG Bozcaada (F-500)
TCG Bodrum (F-501)
TCG Bandırma (F-502)
TCG Beykoz (F-503)
TCG Bartın (F-504)
TCG Bafra (F-505)
1.300 ton eski D'Estienne d'Orves-sınıfı avisos.
Denizaltı (13)
Ay-sınıfı 209/1200
TCG Atılay (S-347)
TCG Batıray (S-349)
TCG Yıldıray (S-350)
TCG Doğanay (S-351)
TCG Dolunay (S-352)
1.600 ton
Preveze-sınıfı 209T1/1400
TCG Preveze (S-353)
TCG Sakarya (S-354)
TCG 18 Mart (S-355)
TCG Anafartalar (S-356)
1,800 ton
Gür-sınıfı 209T2/1400
TCG Gür (S-357)
TCG Çanakkale (S-358)
TCG Burakreis (S-359)
TCG I. İnönü (S-360)
1,800 ton
Hücumbot (19)
Kılıç-sınıfı
TCG Kılıç (P-330)
TCG Kalkan (P-331)
TCG Mızrak (P-332)
TCG Tufan (P-333)
TCG Meltem (P-334)
TCG İmbat (P-335)
TCG Zıpkın (P-336)
TCG Atak (P-337)
TCG Bora (P-338)
550 ton
Yıldız-sınıfı
TCG Yıldız (P-348)
TCG Karayel (P-349)
430 ton
Doğan-sınıfı
TCG Doğan (P-340)
TCG Martı (P-341)
TCG Tayfun (P-342)
TCG Volkan (P-343)
430 ton
Rüzgâr-sınıfı
TCG Rüzgar (P-344)
TCG Poyraz (P-345)
TCG Gurbet (P-346)
TCG Fırtına (P-347)
410 ton
Deniz Sınırı Hudut Devriye botu (16)
Tuzla-sınıfı TCG Tuzla (P-1200)
TCG Karaburun (P-1201)
TCG Köyceğiz (P-1202)
TCG Kumkale (P-1203)
TCG Tarsus (P-1204)
TCG Karabiga (P-1205)
TCG Karşıyaka (P-1206)
TCG Tekirdağ (P-1207)
TCG Kaş (P-1208)
TCG Kilimli (P-1209)
TCG Türkeli (P-1210)
TCG Taşucu (P-1211)
TCG Karataş (P-1212)
TCG Karpaz (P-1213)
TCG Kdz.Ereğli (P-1214)
TCG Kuşadası (P-1215)
400 ton
Mayın avlama ve tarama gemisi (11)
Aydın-sınıfı
TCG Alanya (M-265)
TCG Amasra (M-266)
TCG Ayvalık (M-267)
TCG Akçakoca (M-268)
TCG Anamur (M-269)
TCG Akçay (M-270)
657 ton
Engin-sınıfı
TCG Edincik (M-260)
TCG Edremit (M-261)
TCG Enez (M-262)
TCG Erdek (M-263)
TCG Erdemli (M-264)
510 ton eski Circe class mayın avlama ve tarama gemisi
Amfibi savaş gemisi (33)
Ertuğrul-sınıfı
TCG Ertuğrul (L-401) 5800 ton eski USS Windham County (LST-1170)
Osman Gazi-sınıfı
TCG Osman Gazi (NL-125) 3700 ton
Bey-sınıfı
TCG Sarucabey (NL-123)
TCG Karamürsel (NL-124)
2600 ton
130-sınıfı
TCG TCG Ç-132 (Ç-132)
TCG TCG Ç-138 (Ç-138)
600 ton eski Engin de débarquement d'infanterie et de chars
140-sınıfı TCG TCG Ç-140 (Ç-140)
TCG TCG Ç-141 (Ç-141)
TCG TCG Ç-142 (Ç-142)
TCG TCG Ç-143 (Ç-143)
TCG TCG Ç-144 (Ç-144)
TCG TCG Ç-145 (Ç-145)
TCG TCG Ç-146 (Ç-146)
TCG TCG Ç-147 (Ç-147)
TCG TCG Ç-148 (Ç-148)
TCG TCG Ç-149 (Ç-149)
TCG TCG Ç-150 (Ç-150)
600 ton
151-sınıfı TCG TCG Ç-151 (Ç-151)
TCG TCG Ç-152 (Ç-152)
TCG TCG Ç-153 (Ç-153)
TCG TCG Ç-154 (Ç-154)
TCG TCG Ç-155 (Ç-155)
TCG TCG Ç-156 (Ç-156)
TCG TCG Ç-157 (Ç-157)
TCG TCG Ç-158 (Ç-158)
1150 ton
320-sınıfı
TCG TCG Ç-321 (Ç-321)
TCG TCG Ç-322 (Ç-322)
TCG TCG Ç-324 (Ç-324)
TCG TCG Ç-326 (Ç-326)
TCG TCG Ç-327 (Ç-327)
TCG TCG Ç-329 (Ç-329)
TCG TCG Ç-330 (Ç-330)
TCG TCG Ç-331 (Ç-331)
113 ton eski LCM8-sınıfı

Yardımcı gemiler

Sınıf Resim Gemiler Deplasman Notlar
Okul gemisi (2)
Cezayirli Hasan Paşa-sınıfı
TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579)
TCG Sokullu Mehmet Paşa (A-577)
2940 ton eski Rhein-sınıfı okul gemisi.
Eğitim botu (8)
E-sınıfı TCG E-1 (A-1531)
TCG E-2 (A-1532)
TCG E-3 (A-1533)
TCG E-4 (A-1534)
TCG E-5 (A-1535)
TCG E-6 (A-1536)
TCG E-7 (A-1537)
TCG E-8 (A-1538)
97 ton
Akaryakıt ikmal gemisi (2)
Akar-sınıfı
TCG Akar (A-580)
TCG Yarbay Kudret Güngör (A-595)
19350 ton
Tanker (2)
Albay Hakkı Burak-sınıfı
TCG Albay Hakkı Burak (A-571)
TCG Yüzbaşı İhsan Tulunay (A-572)
3200 ton
Asker taşıma gemisi (1)
İskenderun-sınıfı TCG İskenderun (A-1600) 7948 ton
Denizaltı kurtarma gemisi (1)
Akın-sınıfı
TCG Akın (A-585) 7948 ton eski USS Greenlet (ASR-10)
Kurtarma gemisi (1)
Işın-sınıfı
TCG Işın (A-589) 7948 ton eski USS Safeguard (ARS-25)
Ağ gemisi (2)
AN103-sınıfı TCG AĞ-5 (A-1580) 960 ton
AN93-sınıfı TCG AĞ-6 (A-1581) 855 ton eski HNLMS Cerberus (A895)
Araştırma gemisi (2)
Çeşme-sınıfı
TCG Çeşme (A-599) 2550 ton eski USNS Silas Bent (T-AGS-26)
Çubuklu-sınıfı TCG Çubuklu (A-594) 643,5 ton
Römorkör (9)
İnebolu-sınıfı
TCG İnebolu (A-590) 2260 ton eski USNS Powhatan (T-ATF-166)
Akbaş-sınıfı
TCG Akbaş (A-586) 1682 ton eski Almaz-sınıfı römorkör
Gazal-sınıfı
TCG Gazal (A-587) 1675 ton eski USS Sioux (AT-75)
Darıca-sınıfı TCG Darıca (A-578) 750 ton
Önder-sınıfı TCG Önder (A-1540)
TCG Öncü (A-1541)
TCG Özgev (A-1542)
TCG Ödev (A-1543)
TCG Özgür (A-1544)
420 ton

Hava araçları

Türk Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyete sahip 14'ü sabit kanatlı uçak 37'si helikopter olmak üzere toplam 51 hava aracı vardır.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir Sikorsky S-70B-28 Seahawk.
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir Agusta-Bell AB-212 ASW.
Uçak Menşei Tür Çeşit Sayı[7] Notlar
Sabit kanatlı uçak
ATR 72 MPA  İtalya Deniz Devriye (ASW/ASuW)
Nakliye Uçağı
72-600 TMPA
72-600 TMUA

2[8][9]
8'i TUSAŞ tarafından yükseltildi.[10][11][12]
CASA CN-235  İspanya Deniz Devriye (ASW/ASuW)
Nakliye Uçağı

4[9]
1[9]
Elektronik sistemleri Thales tarafından yükseltildi.[13][14]
SOCATA TB family  Fransa Eğitim uçağı TB-20 7[9]
Helikopterler
Sikorsky S-70B-28 Seahawk  Amerika Birleşik Devletleri Deniz helikopteri (ASW/ASuW) S-70B-28 25[9] 6 sipariş daha[9]
Agusta-Bell AB-212 ASW  İtalya Deniz helikopteri (ASW) 12[9]

Deniz Kuvvetleri Rütbeleri

NATO KoduOF-10OF-9OF-8OF-7OF-6OF-5OF-4OF-3OF-2OF-1OF(D)Öğrenci Subay
Türkiye Türkiye
(Değiştir)
Büyük amiral Genelkurmay Başkanı
Oramiral
Koramiral Tümamiral Tuğamiral Albay Yarbay Binbaşı Yüzbaşı Üsteğmen
Teğmen
Asteğmen Bahriyeli
NATO KoduOR-9OR-8OR-7OR-6OR-5OR-4OR-3OR-2OR-1
Astsubay Kıdemli
Başçavuş
Astsubay
Başçavuş
Astsubay Kıdemli
Üstçavuş
Astsubay
Üstçavuş
Astsubay Kıdemli
Çavuş
Astsubay
Çavuş
Uzman
Çavuş
Çavuş Uzman
Onbaşı
Onbaşı Er


Deniz Kuvvetleri Komutanları

Kaynakça

 1. 1 2 Ayönü, Yusuf (2009). "İzmir'de Türk hâkimiyetinin başlaması". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (İzmir) (1. sayı): sf. 4. https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:5yGJXe9-hGgJ:egeweb.ege.edu.tr/tdid/files/yusufayonu.doc+&hl=tr&pid=bl&srcid=ADGEESjKoBtWIyYJ-V5J6rNmBpqhK_uKpAm6jXPZBX1umnnx7njb9vLWbZ7Z9fbRj_AfcR0DMtQUtXAkZkAhA9vZ65_98wrDftNfUxxl6yKP8f9au-5fHp6Yb7u-DzOcW_r-B3dn6fYz&sig=AHIEtbTLaQ6B1Mm9uhldpJUAz8a9z4epEg. Erişim tarihi: 25 Ocak 2013.
 2. "6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun". T.C. Resmî Gazete (29898). 24 Kasım 2016. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-3..htm. Erişim tarihi: 25 Aralık 2016. "MADDE 36- 1325 sayılı Kanuna 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1/A maddesi eklenmiştir. “Kuvvet komutanlıklarının bağlılığı MADDE 1/A- Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlıdır."
 3. http://www.dzkk.tsk.tr/turkce/PLATFORMLAR.php?strAnaFrame=platformlar&strIFrame=platformlar
 4. 1 2 "6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun". T.C. Resmî Gazete (29898). 24 Kasım 2016. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124.htm.
 5. http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/168694/En_buyuk_gemiye_1.2_milyar_dolar_kaynak.html
 6. Savunma ve Havacılık, Sayı: 174 Sayfa 22-30 "TCG Burgazada Denizle Kucaklaştı"
 7. "World Air Forces 2013". Flightglobal.com
 8. Reed Business Information Limited. "Turkish navy receives first utility-roled ATR 72-600". 6 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160306155326/https://www.flightglobal.com/news/articles/turkish-navy-receives-first-utility-roled-atr-72-600-388689/. Erişim tarihi: 14 December 2014.
 9. 1 2 3 4 5 6 7 "World Air Forces 2013". Flight Global. Flight Global. 24 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140924042916/http://www.flightglobal.com/airspace/media/reports_pdf/emptys/101015/world-air-forces-2013.pdf.
 10. Turkish Aerospace Industries, Inc.. "MELTEM III (ATR-72)". Turkish Aerospace Industries, Inc.. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304054205/https://www.tai.com.tr/en/project/meltem-iii-atr-72. Erişim tarihi: 14 December 2014.
 11. "Alenia Aermacchi Delivers First ATR72-600 TMUA to Turkish Navy". July 24, 2013. 3 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160803034017/http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/year-2013-news/july-2013-navy-world-naval-forces-maritime-industry-technology-news/1157--alenia-aermacchi-delivers-first-atr72-600-tmua-to-turkish-navy.html.
 12. "Raytheon to provide torpedo integration for Turkish Navy ATR-72-600ASW maritime patrol aircraft". July 17, 2014. 3 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160803073611/http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/year-2014-news/july-2014-navy-naval-forces-maritime-industry-technology-security-global-news/1898-raytheon-to-provide-torpedo-integration-for-turkish-navy-atr-72-600asw-maritime-patrol-aircraft.html.
 13. Turkish Aerospace Industries, Inc.. "MELTEM II (CN-235)". Turkish Aerospace Industries, Inc.. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304085814/https://www.tai.com.tr/en/project/meltem-ii-cn-235. Erişim tarihi: 14 December 2014.
 14. "Thales finalises delivery of MELTEM II CASA CN-235 maritime patrol aircraft to Turkey". April 28, 2014. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160303235110/http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/year-2014-news/april-2014-navy-naval-forces-maritime-industry-technology-security-global-news/1772-thales-finalises-delivery-of-meltem-ii-casa-cn-235-maritime-patrol-aircraft-to-turkey.html.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.