Dîn

Dîn (Arapça: دين, telaffuz şekliyle Diin, Dīn, Diyn) İslam ile özdeşleşmiş olan fakat Arap Hristiyanlar tarafından da ibadetleri sırasında yaygın olarak kullanılan Arapça bir kelimedir. Bu terim bazen "din" olarak tercüme edilmekle beraber, Kur'an da kullanıldığı üzere hem müttaki Müslümanlar tarafından ilâhî kanunlara uymak maksadıyla takip edilmekte olan yola ya da şeriate, hem de hiçbir şefaatçinin yardımının fayda etmeğeceği bir günde bütün insanlığın kaçınılmaz olarak Allah önünde hesaba çekilerek bu dünyada yaptığı iyilikler karşılığında mükafatlandırılacağı ve işlemiş olduğu kötülükler karşısında da cezalandırılacağı ilâhi hüküme işaret etmektedir.[1]

İslam hat sanatı ile "Allah" yazılımı. (Ayasofya Camii)

Müslümanlık'ta Dîn algısı

Kelime olarak Dîn Kur'an'da 79 ayette geçmektedir.[2] Fakat diğer dillerde tam bir karşılığı bulunmayan bir kelime olduğundan bazı yanlış algılamalar söz konusu olabilmektedir. Örneğin, bu terim genellikle diğer dillere Kur'an tercümeleri yapılırken hatalı olarak Din olarak çevrilmektedir. Kur'an-ı Kerîm'in ifadesine göre ise Dîn, Allah'a tam teslimiyet hâli olarak tanımlanmaktadır.

Her ne kadar Seküler Müslümanlar'ın pratik yaşamlarındaki Dîn algıları ve tasvirleri, yaşamın diğer alanlarından ayrılmak suretiyle uygulamağa konulabilen şeyler bağlamında yaygın anlamıyla gündelik yaşantıda kullanılmakta olan din tanımı ile tamamıyle örtüşmekteyse de, hem genel kanı sahibi hem de islahat yanlısı olan Müslüman yazarlar "Dîn" kelimesini Kur'an ve hadislerde ifade edildiği gibi tanrının ilâhi amacının himayesi altında sürdürülen kapsamlı bir yaşam tarzı olarak algılamaktadırlar. İlerici olarak tanınan bir Müslüman yazarın da dikkate değer bir şekilde belirttiği gibi, Camide sürdürülen yaşam şekliyle alakası bulunmayan İslam bir Dîn olarak hiçbir noksanı bulunmayan bir yaşam tarzıdır.[3]

Diğer dinlerle karşılaştırılması

Hristiyanlık âlemi ve Batı'da ise "Dîn" (Fransızca: Dîn, İtalyanca: Dîn, İngilizce: Dīn, Almanca: Dīn) denildiğinde bir tek olay anlaşılır o da İslamiyet'tir. Musevilik ise kişiye tamamen annesinden doğumunda geçer. Eğer annesi Yahudi ise, kişi doğduğu andan itibaren Yahudi olur. Batı'da Hristiyanlık da dahil olmak üzere diğerleri içinse bir kişiye ibadet tarzı anlamında Latince: "Cultus" yani "Kültler" deyimi kullanılır. "Cultus" tabiri bir kişiye ibadet, yani bir kişiye tapınma, bir kişiyi yüceltme, daha genel anlamıyla ifade edilecek olursa insanı tanrılaştırma anlamına gelmektedir. Zira, Hristiyanlık bir kişiye tapınma ve o şahsiyeti ilâhlaştırma halinden başka bir şey değildir. İslam'da böyle bir kişiye tapınma durumu mevcut değildir. Benzer şekilde Kült olduğu zaman arada kime nasıl tapınacağınızı size öğreten ve gösteren ve sizin de onlar olmadan öte tarafa geçemeyeceğiniz Ruhban sınıfı vardır. İslam'da ise böyle bir sınıf mevcut olmayıp, doğrudan doğruya Allah ile kul karşı karşıyadır. İşte bu nedenledir ki İslamiyet dindir, ve Dîn/Dīn şeklinde özel olarak yazılır, ve bütün İlâhiyat'ta yani Divinité'de Batı'da Din denildiğinde İslamiyet anlaşılır.[4]

Bibliyografya

Kaynakça

  1. Kur'an ayetlerinden örnekler 1:4, 2:256, 4:46, 8:72, 9:11, 9:122, 15:35, 22:78, ve benzerleri ayetler.
  2. Gulam Ahmed Pervez, Exposition of the Qur’an, s. 12, Tolu-E-Islam Trust, 1941.
  3. Amina Wadud, Inside the Gender Jihad, s. 92, Oneworld Publications, 2006.
  4. Altındal, Aytunç, Üç İsa, sayfa 14-15, ALFA Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti, 13. Baskı, Fatih-İstanbul, 2004.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.