Süleyman bin Abdülmelik

Süleyman bin Abdülmelik
سليمان بن عبد الملك
Emevî Halifesi
Hüküm süresi 715 – 717
Önce gelen I. Velid
Sonra gelen Ömer bin Abdülaziz
Tam ismi
Ebu Eyyub Süleyman bin Abdülmelik bin Mervan bin el-Hakem el-Ümevi
Hanedan Emevî Hanedanı
Babası Abdülmelik
Annesi Vellade bint Abbas bin Caz
Doğum 675
Ölüm 717
Dini Sünni İslam

Süleyman bin Abdülmelik (Arapça: سليمان بن عبد الملك; d. 675 - ö. 717) yedinci Emeviler devleti halifesidir. Kardeşi I. Velid yerine halife olmuş ve sonra 715 ile 717de döneminde iki yıl beş ay süren halifelik yapmıştır. Yerine halife olarak kuzeni Ömer bin Abdülaziz gelmiştir.

Halifelikten önceki yaşamı

Kardeşi halife iken Süleyman Filistin eyaletinin valiliğini yapmaktaydı. O sırada Arap kabileleri arasındaki kabile siyasetleri ve kabilelerin kurdukları gruplar arasında, Süleyman devamlı Yemeni kabileler grubunu tutup koruyarak onlara destek verdi. Özellikle Haccac ile Süleyman arasında şiddetli bir rekabet ve devamlı çatışma bulunmaktaydı.

Yezid bin Muhalleb, Haccac'ın elinden kactıktan sonra Filistin'de Süleyman'a sığındı ve Süleyman onu bir mülteci olarak kabullendi. Ama Haccac, halife olan Velid'e baski yaparak, Bin Muhalleb'in kendisine gönderilmesini istedi. Halife Velid de Süleyman'a Yezid bin Muhalleb'i zincir altında Haccac'a göndermesi için emir verdi. Süleyman kendi oğlunu da Yezid bin Muhalleb ile birlikte zincire vurdu ve ikisini birlikte Velid'e gönderdi. Bunlar Velid'e Süleyman tarafından hazırlanmış bir mektubu Velid'e verdiler. Bu mektubinda Süleyman, Yezid bin Muhalleb'e mültecilik hakkı tanıdığını ve Yezid bin Muhalleb'in bu sığınma hakkının Velid tarafından da teyid edilmesini istemekteydi. Velid bunu kabiul etti; Yezid'in multecilik hakkını onayladı. Velid Haccac'a bir mektup yazıp durumu anlatan bilgiyi verdi ve neden onun isteğini kabul etmediğini ona açıkca bildirdi. Bu olay Haccac ile Süleyman bin Abdülmelik'in arasının ne kadar bozuk olduğunu ve aralarındaki şiddetli rekabete bu olayın katkısını iyice ortaya koymustur.[1]

Horasan'da Kuteybe bin Muslim isyanı

Süleyman'in kardeşi olan I. Velid'in 715de ölümünde Velid'in 19 tane erkek çocuğu bulunmakta idi; ama Velid bunlardan sadece Abdülaziz'i kendine varis olarak görmekteydi. Süleyman bin Abdülmelik'in halife olmasına Haccac ve Horasan valisi Kuteybe bin Müslim karşı çıkması beklenmekteydi. Ama Haccac Velid'den önce öldü ve sadece Kuteybe bin Müslim Süleyman'a önemli karşıt olarak kaldı.

Süleyman bin Abdülmelik halife olmasından hemen sonra Haccac'ın yarattığı ikiliği ortadan kaldırmak için bazı tedbirleri aldı. Sind'in fethini sağlayan Muhammed bin Kasım'ı Haccac'ın adamı olması dolayısıyla Sind valiliğinden azletti. Onun yerine eyalet valisi olarak desteklediği Yemeni sülaleden olan El Muhallab'ın oğlu Azdi'yi atadı. Bu yeni Sind eyaleti valisinin pasif kalması Emevi devletinin doğu sınırlarında ilerlemesini durdurdu ve Emevilerin prestijini azalttı.

Haccac tarafından tayin edilmiş diğer bir eyalet valisi Horasan valisi olan Kuteybe bin Müslim idi. Kuteybe, açıkca Süleyman bin Abdülmelik'in halife olmasına karşı çıkıp Velid'in oğlu Abdülaziz'in halife olmasını istemişti. Kuteybe yeni halifenin kendi yerine Yezid bin Muhalleb'i tercih edip Horasan valisi olarak tayin edeceğini beklemekteydi. Bunun üzerine kendi durumunu korumak isteyen Kuteybe bin Müslim Şam'daki Emevi halifesi aleyhine isyan bayrağı açtı ve devletin doğu sınırında bulunan Arap ordularını bu isyana katılmaya davet etti. Fakat diğer Arap kabile ve ordularının kendine katılacağı hesapları doğru çıkmadı. Önemli Arap kabileleri olan Azd ve Temim Kuteybe onları önceden gücendirdiği için ona düşmanca tavır aldılar. Kuteybe kendi ordusuna dahil olan fakat taraf değiştirmek isteyen bir asker tarafından atılan bir ok ile öldürüldü. Emrin altındaki nispeten küçük isyankar ordu da hemen ortadan kaldırıldı. Kuteybe bin Muslim ve 11e yakın taraftarının kesik başları Şam'a Halife Süleyman'a gönderildi. Böylece Buhara, Semerkant ve Kaşgar'ı Emevi devleti adına fetheden büyük bir kahraman Arap komutanı ortadan kaldırılmış oldu.[2]

Konstantinopolis'in Mesleme bin Abdülmelik tarafından kuşatılması

717 sonbaharında Halife olan Süleyman büyük bir Emevi donanması ile birlikte karadan kardeşi Mesleme bin Abdülmelik komutasında bir Arap kara ordusunu Konstantinopolis'i kuşatıp fethetmek üzere gönderdi. Bizans bir hükümet krizi geçirmekte idi ve II. Theodosios tahttan indirilmiş ve gaspcı bir imparator olarak görülen ve İsauralı lakabına rağmen basit bir köylü çocuğu asıllı olan III. Leo İsauryalı Bizans imparatorluk tahtını yeni eline geçirmişti. III. Leo tahtı eline geçirmek için çok ihtiraslı ve her türlü hileye başvuracak bir kişi olarak tarihe geçmiştir. Tahta geçmek için Arap halifesi Süleyman ile anlaştığı bazı tarihçilerce bildirilmektedir. Fakat III. Leo verdiği söze uymayıp şehri bir kuşatmaya karşı iyi hazırlamıştı. Bu kuşatma beklenenden uzun sürüp kış ayları girince şehri kuşatan Arap ordusunun hazırlıksızlığı, iaşe ve levazım eksikliği iyice ortaya çıktı. Şehri kuşatan Arap ordusu hayvanlarına yem ve kendileri için yiyecek bulamadıkları için atlarını kesip yemek zorunda kaldılar. Hazırlıksız Arap ordusu ve donanması içinde fena hava şartları büyük insan kaybına sebep oldu. Bu sefer ilkbaharda Bulgarlar, zayıflamış kuşatıcı Arap ordusu üzerine hücum ettiler ve Araplar tekrar büyük zayiat verdiler. Ağustos 718'de Maslama kuşatmanın bırakılarak kara ordusunun karadan ve donanmanın denizden üslerine dönmesi emrini verdi. Kara ordusu pek önemli zayiat vermeden Anadolu'dan geçerek Suriye'ye çekilmeyi başardı. Ama Arap donanması bir seri yaz fırtanalarına tutuldu. Sonunda çok büyük bir gemi filosundan ancak 5 gemi üs limanına dönebildi.[3]

Taberistan ve Gürgan'ın fethi

Hazar Denizi'nin güney-doğu köşesinde olan Gürgan bölgesine göçebe Türkmenler gelip yerleşmeye başlamıştı. Bu yeni göçmenler ile yerli İranlı halk arasında çatışmalar ortaya çıkmış ve bölge bir terör ve talan alanına dönüşmüştü. Üçüncü halife Osman bin Affan bu karışıklıklara bir son vermek için bir Arap ordusunu Gürgan'a göndermiş ve bu ordu başarı kazanıp bölgede düzen ve barışı sağlamıştı. Fakat Emeviler döneminde Gürgan'da karışıklık tekrar ortaya çıktı. Bölge ahalisi eski dinlerine dönmeye başladılar. Durum o kadar kötüye gitmişti ki Haccac'ın, ünlü Arap komutanı Kuteybe'ye bu bölgeye vali olarak tayin edilmemeyi tavsiye ettiği bildirilir.

Süleyman bin Abdülmelik bu sefer yeni Horasan valisi atanan Yezid bin Muhalleb'e Taberistan ve Gürgan bölgelerini fethedip karışıklığı ortadan kaldırma emir ve yetkisi verdi. Bir Arap ordusu üzerlerine geldiği zaman Gürgan halkı Müslümanlığı kabul etmeyi ve birkaç yüz bin dirhem yıllık tazminat vermeyi kabul ettiler. Fakat Arap ordusunun bölgeden uzaklaştığında Müslüman olmadan önceki eski inançlarına geri döndüler. Yezid bin Muhalleb Horasan ordusuyla hem Gürgan hem de Taberistan'ı tümüyle eline geçirmeyi başardı. Bu askeri bir sefer olduğu için yağma ve talan etme ile kendine büyük bir servet de yaptı. Yezid bin Muhalleb bu Gürgan ve Taberistan seferlerinden sonra Horasan'dan alınarak Irak eyaleti valiliğine atandı. Yerine Horasan valisi olarak Abdülmelik bin Muhalleb getirildi.[1]

Yezid bin Muhalleb yağma ve talan ile eline geçirdiği serveti Irak valiliği sırasında aldığı rüşvet, verdiği hukukî hükümler üzerinden aldığı yüzdelik kaza hakkı ve halka yüklediği yüksek harçlar ile artırmaya koyuldu. Yezid bin Muhalleb yolsuzlukları hakkında söylentiler her tarafa yayıldı. Bu söylentiler ta Şam da halife Süleyman'ın kulağına erişti. Süleyman bin Abdülmalik valisi olan Yezid bin Muhalleb'i sevip tutmakla beraber, halkın şikayetlerinden dolayı ona karşı tedbirler almak kararı aldığı bilinmektedir. Fakat tam bu sırada beklenmedik bir şekilde Halife Süleyman bin Abdülmelik öldü.

Varis seçimi ve ölümü

Süleyman bin Abdülmelik ölümünden çok kısa zaman önce bir oğlunu halifeliğe valiaht olarak seçmek istemişti. Fakat oğullarının yaşları halifelik görevini yüklenemeyecek kadar küçüktü. Onların ileride halife olma sırası gelmesi için kardeşinin oğlu olan Ömer bin Abdülaziz ile anlaşti ve varis olarak Ömer bin Abdülaziz'i seçtiğini bir kararla açıkladı. Süleyman bin Abdülmelik Ekim 717de Dabık'ta öldü.

Emevi halifeleri arasında, nasıl Velid imara önem veren bir halife olarak bilinmekteyse, Süleyman da harem hayatına ve kadınlara düşkünlüğü üzerine aynı derecede ün yapmıştı. Buna karşılık yerine halife olarak geçen Ömer bin Abdülaziz dindarlığı ve adaleti ile bilinmektededir.

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

  1. 1 2 Muhammad ibn Jarir al-Tabari (ed. Ehsan Yar-Shater çev. David Stephan Powers)(1989-2007) The History of al-Ţabarī 40 Cilt, Albany: State University of New York Press ISBN 0-88706-563-5 (Cilt 24) (İngilizce)
  2. Muir, William (1924), The Caliphate; Its Rise, Decline and Fall, Edinburgh, Bölüm 52. Websitesi: (İngilizce) (Erişim tarihi: 30.8.2009
  3. Norwich, John Julius (1988), Byzantium: The Early Centuries, Londra:Penguin ISBN 0-14-011447-5 (İngilizce) say. 717-718

Dış bağlantılar

Süleyman bin Abdülmelik
Resmî unvanlar
Önce gelen
I. Velid
Emevî Halifesi
715 - 717
Sonra gelen
Ömer bin Abdülaziz
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.