Yeniden Millî Mücadele Hareketi

Bu maddenin konusunun kayda değerlik yönergelerini (kişiler, kitaplar, organizasyonlar ve şirketler, okullar, müzik, web içeriği, filmler, tiyatro oyunları, TV programları) sağlamadığı düşünülmektedir.

Konudan bağımsız ve güvenilir kaynaklar kullanarak maddeyi geliştirebilir ve kayda değer olduğunu ispat edebilirsiniz. Maddenin kayda değerliği kanıtlanamazsa maddenin silme politikası gereğince hızlı silinmesi veya kayda değerliği tartışmalı ise silinmeye aday gösterilmesi yerinde olacaktır.

Bu madde Kasım 2016 tarihinden bu yana işaretli olarak durmaktadır.
Yeniden Milli Mücadele
Kısaltma YMM
Slogan(ları) İman et, Mücadele et, Zafer senindir!
Ardılı Islahatçı Demokrasi Partisi, Millet Partisi, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, Haksöz, Araştırma ve Kültür Vakfı, Umran Dergisi Bayrak Dergisi Çınar Dergisi

Yeniden Milli Mücadele Hareketi (kısaca YMM) veya Mücadele Birliği), 1960'lı yılların sonlarında anti-emperyalist, anti-siyonist, anti-komünist, müslüman öğrenciler tarafından başlatılan öğrenci hareketi. Üyeleri "mücadeleci" olarak bilinir.

Mücadeleciler, kapitalizm, komünizm ve siyonizm görüşlerine karşıt olmuş ve Türkiye'de İslamcılık görüşünü hakim kılmak istemişlerdir. Sağ-sol çatışması olarak da bilinen, üniversitelerdeki şiddet olayların arttığı dönemde denk gelen 4 Nisan 1970 tarihinde Konya’da düzenlenen "Milli Mücadele Birliği Mitingi'nde", grup üyeleri Yaşasın Milli Ordu, Yaşasın Milli Devlet sloganları atmışlardır.

YMM, hareketin mirasını sahiplenme iddiasında olan Millet Partisi tarafından; "Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleşmiş olan Türk Kurtuluş Savaşı'nın düsturlarının esas alındığı, yerli milli bir model" olarak tanımlanmakta ve "Yeniden bir Milli Mücadele'ye olan ihtiyaçtan" doğduğu ifade edilmektedir.

Yeniden Milli Mücadele dergisi

Yeniden Milli Mücadele Dergisi kapağı

Yeniden Milli Mücadele Hareketine ismini veren, Yeniden Milli Mücadele dergisi 3 Şubat 1970 tarihinde yayın hayatına başlamış, milliyetçi görüşleri barındıran yazılar yayınlamıştır.

Toplam on altı sayfa olan YMM Dergisi, boy olarak hazırlanmış ve ön-arka kapak sayfaları resimli ve renkli olarak basılmıştır. Derginin son dönem tirajı 25.000 civarındaydı.

YMM dergisinin yayın politikalarını belirleyen ve YMM hareketi kadrolarının eğitiminde esas aldığı çalışmalardan üçü derginin ilk yayın yılında ön ve arka kapak iç sayfalarında yayınlanmıştır. Bunlardan biri hareketin doktrini dile getiren "İlmi Sağ", bir diğeri hareketin fikri ve siyasi kimliğini vurgulayan "İnkılap İlmi" ve üçüncüsü de hareketin metod ve stratejisine açıklık getiren "Yeniden Milli Mücadele'nin Stratejisi" başlıklı yazılardır. Yazar Necati Cebeci, Yeniden Milli Mücadele'den Muhteşem Türkiye'ye, isimli eserinde bu dönemi şu şekilde açıklar;[1]

"Bu dergi yayınlandığı dönemde Türk Milleti üzerinde özellikle de milli çizgideki okuyan gençlik üzerinde, o kadar büyük, o derece inanılmaz bir müspet etki meydana getirmiştir ki; üniversitelerden köy kahvelerine, ev hanımlarından devlet memurlarına, Türk aydınından duyarlı Türk işçisine kadar o kadar geniş bir yelpazede bu dergi gündem oluşturmuş, o döneme damgasını vurmuştur ve genç yaşlı yüz binlerce vatansevere açık öğretim mektebi olarak ulaşmıştır ki bu derginin tesiri, tam manasıyla hayrete ve takdire şayandır."

Tarihi

Kuruluşu

1964 senesinde Afyon'da kültür faliyeti yürüten Aykut Edibali ve Yavuz Arslan Argun'un, Konya'da faaliyet gösteren Necmettin Erişen, İrfan Küçükköy, Mevlit Baltacı, Kemal Yaman, Mevlit Faruk İslamoğlu, Ziya Yürekli, Hasan Elmas ve Mehmet Aydın grubu ile temas etmesiyle hareketin temelleri atılmıştır.

Hareketin kurucularından İrfan Küçükköy hareketin kuruluşunu Ellinci Yılımız adıyla yayınlanna yazısında şu şekilde anlatmıştır;

"Bu hareket, ismi 1967 yılında konulmak üzere, 1964 yılının Ağustos ayında başlamıştır. Hukuk Fakültesinde okuyan, yirmi iki yaşında iki gencin, Aykut Edibali ve Yavuz Aslan Argun’un, İhsan Ramiz Bayram aracılığıyla, “birlikte mücadele etmeye”, aynı yaşlardaki biz Konyalıları davetiyle, görüşmelerden sonra bizim azimli, içten, umutlu kararımızla başlamıştır. Bunlar, ben İrfan Küçükköy, Mevlit Baltacı, Mustafa Alptekin(aktif olmadı), Kemal Yaman, Mevlit Faruk İslamoğlu, Hasan Elmas, Mehmet Aydın (İlk senelerde ayrıldı) idik. Aynı yıl içinde bize, talebesi Ali Erdoğan aracılığıyla Seyyit Ahsen hoca dahil oldu. Bir sene içinde Konya’dan Necmettin Erişen harekete katıldı ve Adana’yı Konya’ya taşıdı. Gaziantep’te lise öğrencisi iken harekete dahil olan Melih Gökçek, Üniversite’yi kazanmasıyla Ankara’ya geldi, rehberliğe başladı. İstanbul’da Yılmaz Karaoğlu ve başka illerde, başka genç önderler dahil oldular. Böylece hareket başladı."

Yine hareketin kurucularından olan Necmettin Erişen bu dönemi şöyle açıklar;

"MB başlangıç itibariyle İslam'a gönül vermiş arkadaşlar tarafından kurulmuştur. Bu arkadaşlar hem ibadi, hem fikri, hem siyasi olarak İslam'a yaşamaya azmetmiş arkadaşlardı. İslam'ı anlamak ve anlatmakla kendilerini görevli sayıyorlardı. Komünistlerin hücre, masonların loca faaliyetleri vardı. İslam'ı yozlaştırma amacını güden birçok kulüpler, gizli ve açık faaliyet gösteriyorlardı. Türkiye'de İslam'a düşman devletlerin ajanları faaliyet gösteriyorlardı. Türkiye'de insanların İslam'dan uzaklaşabilmeleri için birçok gayret gösteriliyordu. Bunların önüne çıkabilecek ve onlardan çok daha güçlü olabilecek bir faaliyetin yapılmasının gerekliliğine inanıyorduk. Ve Allah'a dayananların daha güçlü olacağı inancıyla hareket ediyorduk. Muhammed küfrün göbeğinde, çok daha azgın olan insanların arasında nasıl çalışmışsa, nasıl başarıya ulaşmışsa biz de başarılı olup, cahiliyyeyi yenebilirdik. İşte arkadaşlarımızla bu ciddiyette bir çalışma yapmaya karar verdik. Uzun müddet Kur'an-ı Kerim'in üzerinde çalıştık, ayetleri konularına göre tasnifledik. Hareket kabiliyetimizi geliştirecek bütün ayetleri ezberledik. Önemli hadisleri derledik. Konya'da birbirine çok yakın 4-5 arkadaş böyle bir çalışma içinde olduk. Sonunda o döneme göre yoğun bir bilgi birikimine sahip olduk. Etrafa etki edecek canlı bir bakışa ve hayatın içinde bir imana sahiptik. Konya'da bu çalışmaları yaparken, İstanbul'da ve Türkiye'nin değişik illerinde bu çalışmalarımız yavaş yavaş duyulmaya başlandı. İrtibatlarımız arttı. Bu irtibatlarımızı ve birikimimizi bir dernek çatısı altında teşkilatlarına fikri gündeme geldi. Türkiye'deki, İslam dünyasındaki ve dünyadaki bu tür teşkilatlanmaların nasıl olduğunu, başarıya ulaşmış veya ulaşmamış çalışmaları gözden geçirdik. Sonuçta çalışmalarımızda bir adım olsun diye resmi bir kuruluş olarak Mücadele Birliğini 1967'de oluşturduk. Merkezini Konya'da açtık."

İleriki dönem

Mücadele birliğinin temelleri 1964 yılında temelleri atılmıştır. 1967'ye kadar yapılan hazırlıkların ardından 1967 senesinde harekete "Mücadele Birliği" ismi verilmiştir.

12 Mart Muhtırası'nın ardından devam eden sıkıyönetim kararları nedeniyle kapatılmıştır. Kapatılmanın ardından "Tabelalar İner, Mücadele Devam Eder" sloganı sıkça kullanılmıştır.

Mücadele Birliği 1970 sonlarında partileşme aşamasında çeşitli sebeplerle bölünmüştür. Bu bölünmelerin ardından, aralarında hareketin lideri Aykut Edibali'nin de bulunduğu bir grup mücadeleci "Islahatçı Demokrasi Partisi"ni (IDP) kurmuş ve ilerleyen süreçte IDP, üç partinin kendisine dahil olması ile "Millet Partisi" adını almıştır.

Temel görüşleri

İlmî Sağ tezi

Yeniden Milli Mücadele, dünya tarihi boyunca kainat ve hayatı izaha çalışan çeşitli modeller kurulduğunu ve bu modellerin birbirleriyle doğaları gereği sınırsız ve topyekün bir çatışma halinde olduğunu ifade etmiştir.

Yeniden Milli Mücadele'ye göre İlmi Sağ; "milletimizin buhrandan kurtuluş mücadelesinde milli vasıf taşıyan bütün kadrolara ve bu milletin evladı olduğunu hisseden bütün vatanperverlere" teorik ve pratik bir rehberlik vazifesi yapmak üzere ortaya koyulmuş bir tezdir.

İlmi Sağ, ideolojileri yeni bir paradigmayla yeniden tasnif eder;

"İdeolojiler; doktrinlerin, cemiyet ve insanın yaşama şekillerine ait hedeflerinin toplamıdır. Doktrin ideolojinin çekirdeğidir. İdeoloji, doktrinin meyvesidir. Doktrin kültür hâlinde iken tesbitle iktifâ eder. Doktrin, ideoloji hâline gelince, kâinat ve hayat hakkındaki tesbitlerini, temennilerle birleştirir. İdeoloji, doktrininin hedeflerinin sistemleşmesidir. Her ideoloji, anası olan kültüre, kültür ise temeli olan akideye -doktrine- bağlanır. Materyalizm ve İslâm kültürü bu hususta örnek olarak gösterilebilir. Şu halde ideolojilerin temelleri kendi akideleridir. İdeolojiler de doktrinlerine -akidelerine- göre tasnif edilir.Bu akide ise ya sağdır, ya da sol. Sağ akide, kâinat, hayat ve insan gerçeğini normal tesbit eden bir imanın ve düşüncenin mevzuudur. Sol akide ise kâinat ve hayat hakkında yanlış bir telakkiyi doktrinleştirir"

Türkiye tahlili

YMM, Türkiye'deki mevcut sistemin judeo-grek kaynaklı kapitalist sistem olduğunu belirtmiş ve bu sistemin millileştirilmesine-islamîleştirilmesine yönelik inkilapçı/devrimci bir ilmi sağ metodu izlemenin gerekliliğini ifade etmiştir.

Dış politika hakkındaki görüşleri

Avrupa Birliği hakkındaki görüşleri

Yeniden Milli Mücadele, Avrupa Birliği içerisinde dini, milli kültürü, devleti ve ahlakı koruyamayacağımızı iddia etmiştir. Bir modernleşme projesi olarak, yukarıdan aşağıya dayatılmaması gerektiğini, Avrupa Birliği hakkında nihai kararın "millet"e referandum ile sorulması gerektiğini vurgulamıştır.

Yayın organları

Günümüzde

Hareketin bazı üyeleri günümüzde çeşitli sivil toplum örgütlerinde ve siyasi partilerde faaliyet yürütmektedir.

1980 öncesi, YMM hareketin lideri olan Aykut Edibali bugün Millet Partisi'nin genel başkanlığını yapmaktadır.

Eleştiriler

YMM hakkında, zamanla hareketten kopanlar tarafından bir çok eleştiri kaleme alınmıştır.

Hareketin kurucularından Necmeddin Erişen, ölümünden önce YMM'nin kuruluş aşamasında İslamî bir kaygı güttüğü ve İslami uyanış taleplerini karşılayabilecek bir yapıda olduğunu, ancak 1971 muhtırası ardından bu kaygının Türk milliyetçiliğine savrulduğu eleştirilerini ifade edilmiştir.

Kaynakça

  1. Cebeci, Necati, Yeniden Milli Mücadele'den Muhteşem Türkiye'ye, 1. Baskı, İstanbul: Bayrak Yayınları, 2011.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/10/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.