Silahdar Bıyıklı Ali Paşa

Silahdar Bıyıklı Ali Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
24 Ağustos 1755 - 25 Ekim 1755
Hükümdar III. Osman
Yerine geldiği Naili Abdullah Paşa
Yerine gelen Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa
Kişisel bilgiler
Ölüm 25 Ekim 1755
İstanbul

Silahdar Bıyıklı Ali Paşa (ö. 25 Ekim 1755, İstanbul) III. Osman saltanatında 24 Ağustos 1755 - 25 Ekim 1755 tarihleri arasında iki ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

İstanbullu olup fakir bir ailedendir. Babası öldükten sonra Büyük Ayasofya evkafı kâtibi Mehmet Efendi tarafından himaye edilmiş; tenasübü endamı ve sesinin güzel olmasıyla sarayda kiler odasına alınarak Darüssaade ağası Hacı Beşir Ağa'ya müezzin olmuştu. Hacı Beşir Ağa, vefatından evvel I. Mahmud'a rica ettiğinden Ali müezzinbaşılık ile hasodaya alınmış ve burada yükselerek 1751 yılında silahdar olmuştur.

Ali Ağa'nın nüfuzunu göstermesi III. Osman zamanında başlamış, devlet işlerini saraydan idareye kalkarak sadrâzamların nüfuzunu hiçe indirmiştir. III. Osman Hekimoğlu Ali Paşa'nın azli üzerine Ali Ağa'yı sadrâzam yapmak istedi fakat henüz sakalı olmadığını ve umuru sadarete vukufsuzluğunu düşünerek sadareti Naili Abdullah Paşa'ya verip bunu da sadarete aday olmak üzere vezirlikle nişancı tayin ederek geliri çok olan Aydın muhassallığını verdiği gibi Muhsinzâde sarayını da kendisine döşettirdi.

Naili Abdullah Paşa'nın azli üzerine 24 Ağustos 1755'te Silahdar Bıyıklı Ali Paşa vezir-i âzam oldu. Silahdar Bıyıklı Ali Paşa'nın sadareti altmış üç gün sürdü. Enderun halkından bazılarının bizzat pâdişâhtan duyduklarına göre yalan söylemesi yolsuzluğa ve rüşvetçiliğe kalkışması sebebiyle 25 Ekim 1755'te azil ve sarayın orta kapısına hapsedilerek derhal idam ettirildi. Katlinden iki saat sonra Sultan Osman, acele edip öldürdüğüne pişman olmuştur.

Mezarı Üsküdar'da Seyyid Ahmed Deresi'ndedir.

Değerlendirme

Şamdanizâde Müriü't-Tevarih isimli eserinde Silâhdar Ali Paşa'nın III. Osman üzerinde etkili olduğunu ve Köse Bahir Mustafa Paşa'yı azlettirerek Hekimoğlu Ali Paşa'yı sadarete sevkettiğini ve türlü türlü iftiralarla onu da azil ve sürgün ettirip Naili Abdullah Paşa'yı da atlattıktan sonra sadarete geldiğini beyan ederek pâdişâhın Hekimoğlu ve Naili Abdullah Paşalar hakkında Bıyıklı Ali Paşa'nın yapmış olduğu iftiralara vakıf olarak kendisini azl ve kati ile Hekimoğlu Ali Paşa'yı Mısır valisi yaptığını yazmaktadır.

Vakanüvis Vasıf, Silahdar Bıyıklı Ali Paşa'yı değerlendirmesinde, onun

gösterişli mehib tenasüb-i endam sahibi olduğunu beyan ile kibir ve gururunu ve garezkârlığını olduğunu...ve ... bir hayırsever tarafından iyi yola sevk edilse idi kendisinden istifade olunacak kabiliyette olduğunu

söylemektedir.

Kaynakça

  Dış bağlantılar

  Siyasi görevi
  Önce gelen:
  Naili Abdullah Paşa
  Osmanlı Sadrazamı
  24 Ağustos 1755 - 25 Ekim 1755
  Sonra gelen:
  Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa
  This article is issued from Vikipedi - version of the 12/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.