Yunus Emre

Yunus Emre
Doğumu 1238[1]
Büyük olasılıkla Eskişehir civarı[2]
Ölümü 1321[3]
Yunusemre, Mihalıçcık, Eskişehir[2]
Çağı 13.-14. yüzyıl
Bölgesi Orta Anadolu
İlgi alanları Divan[4], Şiir, İslam

(d. 1238 Yunusemre, Mihalıçcık, Eskişehir[3][7] - ö. 1321), Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü[8] olan mutasavvıf ve Alim, Anadolu'da yaşamış tasavvuf ve halk şairi[2], Türk İslam düşünürü. 1991 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre'nin doğumunun 750. yılı[9] olarak anılmıştır.[10].Yunus Emre Bektaşi derviş ve erendir.

Yaşamı

İlk yılları

Yaşamı ve kişiliği üzerine pek az şey bilinen Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun[11] çeşitli bölgelerinde büyük-küçük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başlandığı 13. yüzyıl ortalarından[12] Osmanlı Beyliği'nin kurulmaya başlandığı 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir şair ve erendir. Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhında[13] bulunduysa da[14], onu "Bizim Yunus" yapan manevi yükselişini Hacı Bektaş Veli′nin kendisini yolladığı Taptuk Emre Dergâhı'nda yaşamıştır ve dergâha çok hizmetler etmiştir[15].

Diğer düşünürlerle tanışması

Yunus'un yaşadığı yıllar[11], Anadolu Türklüğü'nün Moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasî otorite zayıflığıyla, dahası kıtlık ve kuraklıklarla perişan olduğu yıllardır. 13. Yüzyıl'ın[11] ikinci yarısı, sadece siyasi çekişmelerin değil, çeşitli mezhep ve inançların, batınî ve mutezilî görüşlerin de yoğun bir şekilde yayılmaya başladığı bir zamandır. Böyle bir ortamda, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân-ı Velî gibi ilim ve irfan önderleriyle birlikte Yûnus Emre, Allah sevgisini[16], aşk ve güzel ahlâkla ilgili düşüncelerini, İslam tasavvufunu işleyerek yüceltmiştir. Yûnus Emre, "Risalet-ün Nushiyye" adlı mesnevîsinin sonunda verdiği;

"Söze târîh yedi yüz yediydi, Yûnus cânı bu yolda fidîyidi."[17]

Beytinden anlaşıldığı kadarıyla H. 707 (M. 1307-8) tarihlerinde hayattadır. Yine, Adnan Erzi tarafından Beyazıt Devlet Kütüphanesi′nde bulunan 7912 numaralı yazmada şu ifadelere rastlanmaktadır:

"Vefât-ı Yûnus Emre


Müddet-i 'Ömr 82
Sene 720"[17]


Ölümü ve sonrası

Bu belgeden anlaşılacağı üzere, Yûnus Emre, H. 648 (M. 1240-1) yılında doğmuş, 82 yıllık bir 720 (M. 1320-?) yılında hayatını kaybetti.

Doğduğu yer konusundaki tartışmalar Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy ile Karaman üzerinde yoğunlaşmaktadır. Karaman'da Yunus Emre Camii'nde ziyarete açıktır. Menakıpnâmelerle şiirlerinden çıkarılan bilgilere göre Babalılardan Taptuk Emre'nin dervişidir. Hacı Bektaş ile ilgisi 'Vilayetname''den kaynaklanmaktadır. Yine şiirlerinden tasavvuf yolunu seçtiği, iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Anadolu kentlerini dolaştığı, Azerbaycan ve Şam'a gittiği, Mevlana'yla görüştüğü de bu bilgiler arasındadır.

İşlediği konularla[16] Anadolu'da gelişen Türk edebiyatının en büyük adlarından sayılan Yûnus Emre, yalnız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkiledi. Hece ve aruzla vezinleriyle[17] yazdığı şiirlerinde sevgiyi temel aldı. Tasavvufla, İslam düşüncesiyle beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah'la olan ilişkilerini işledi, ölüm, doğum, yaşama bağlılık, İlahi adalet, insan sevgisi[17] gibi konuları ele aldı. Çağının düşünüş biçimini ve kültürünü konuşulan dille, yalın, akıcı bir söyleyişle dile getirdi; kendinden önce yetişmiş İran şairlerinin, çağdaşlarının yapıtlarında geçen kavramlara yeni bir öz, yeni bir deyiş kattı. Bu yanıyla tasavvuf düşüncesini, Alevi-Bektaşi inançlarını zenginleştirdi. O irşadı en has yol ile, şiir ile gerçekleştiren bir Hak dostu idi.

"Emre" sözcüğünün anlamı

Anadolu’da farklı halk ozanlarının, aşığın ve dervişin isminde yer alan Emre sözcüğünün (örneğin, Yunus Emre, Taptuk Emre) Türkçede "Âşık" anlamına geldiği dilbilim açısından kesinleşmiş durumdadır. Bu kelimenin İmre kavramı ile bağlantılı olduğu kabul edilmektedir. Türk-Moğol dil bütününde ilaç, ağız, dişilik, işaret bildiren (am/em/im) kökünden türeyen Amramak/Emremek/İmremek fiili âşık olmak demektir ve Emre kelimesi de âşık manası[18] taşır. Amrağ/Amra/Emre dönüşümüne uğramıştır. Anadolu da "imremek" ve "imrenmek" fiilleri bir şeyi çok sevmek, gıpta etmek, aşırı istek duymak[19] manaları taşır.

Fikrî ve edebî kişiliği

«Eğer bir müminin kalbini kırarsan Hakk'a eylediğin secde değildir.»

- Yunus Emre[20]

Yunus bu duygu ve bilgiyle olgunlaşıp[21] derinleşen, bazen coşkun[16] bazense rind ve her haliyle cana yakın görünümde bir derviştir. Yunus Emre'nin şiirlerinden ve menkıbelerinden insan hayalinde canlanan simasının belli başlı çizgileri bunlardır. Yunus; duymuş, düşünmüş, inanmış[22] ve bütün bu duyuş, düşünüş ve inanışlarını büyük bir sadelik ve kolaylıkla şiirleştirmeye muvaffak olmuştur. İslami taassubun, üzerinde durmaktan çekindiği birçok iman meseleleri ile "cennet, cehennem, sırat" ve benzeri gibi kavramlar, onun en zeki ve en hür düşüncelerine mevzu olmuştur. Şiirlerini, önceleri sehl-i mümteni denilen her dilin söyleyemeyeceği bir açıklık ve kolaylıkla terennüm edilmiştir.

Türbesi

Yunus Emre'nin anısına yapılan Büyükçekmece, İstanbul'daki heykeli ve temsili büstü.
Yunus-Emre-Çeşmesi Viyana´nın Türkenschanzpark parkında bulunmaktadır.
200 banknotu üzerinde[23] Yunus Emre portresi[24].

Yunus Emre'nin mezarı olduğu iddia edilen[3] pek çok mezar ve türbe vardır. Bunlar; Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy; Karaman'da Yunus Emre Camii avlusu; Bursa; Aksaray ili Ortaköy ilçesi'nde; Ünye; Manisa'nın Kula ilçesi Emre mahallesi; Erzurum, Tuzcu(Dutçu) mahallesi; Isparta'nın Gönen ilçesi; Afyonkarahisar ilinin Sandıklı ilçesi; Sivas yakınında bir yol üstü. Ayrıca Tokat'ın Niksar ilçesinde ve Azerbaycan’da Şeki[25] şehrinde de bulunmaktadır.

Ayrıca, mutasavvıf Niyazi Mısri de Yunus Emre'nin mezarının (veya makamının) Limni Adası'nda bulunduğunu ifade etmiştir. Mezarı konusundaki tartışma, Karaman ve Eskişehir'deki türbeler üzerine yoğunlaşmışsa da, Hacı Bektaş ile ilgili menkıbe düşünüldüğünde Eskişehir Sarıköydeki türbenin asıl Yunus Emre türbesi olduğu düşünülebilir.

Gezgin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Karaman ile ilgili olarak "Kirişçi Baba Camii avlusunda Yunus Emre Hazretlerinin merkadi bulunmaktadır"[26] buyurulur. Eskişehir'de türbesi olduğu iddia edilen alanda, 1949 yılında türbe yapılması amaçlı yapılan kazılarda, 15 kişiye ait iskeletler bulunmuştur[26]. Kazı yapılan alanda iskeletlerin yüzeye çok yakın bir noktada bulunması, bölgenin eski bir mezar yeri olduğu konusunda ciddi şüpheler uyandırmıştır. Yunus Emre'nin şiirlerinde bahsi geçen 23 yerleşim birimi isminden 20 tanesinin şu anda Karaman ili sınırları içerisinde[26] bulunan köy, kasaba, ören yeri isimleri ile birebir aynı olması Yunus Emre'nin bugün Karaman olarak adlandırılan ilin sınırları içersindeki bölgede yaşadığı ve vefat ettiği varsayımını kuvvetlendirmektedir[26].

Yunus emre,hayatı boyunca pek çok şiir yazmış olsa da yalnızca iki adet eser ortaya koymuştur.Eserleri kapsamında olup,derlemeler şeklinde oluşturulmuştur.

Eserleri

Divan

Yunus Emre'nin şiirleri[11] bu Divanda[27] toplanmıştır. Şiirler aruz ölçüsüyle ve hece ölçüsüyle[12] yazılmıştır. Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası, Yahya Efendi nüshası, Kahraman (Karaman?) nüshası, Balıkesir nüshası, Niyazi Mısrî nüshası, Bursa nüshası diye nüsha (kopya)ları bulunmaktadır.

Risaletü'n - Nushiye

1307'de yazıldığı sanılmaktadır. Eser, mesnevi tarzında yazılmıştır ve 573 beyitten oluşmaktadır. Eser; dinî, tasavvufî, ahlakî bir kitaptır[28] "Öğütler kitabı" anlamına gelmektedir.

Ayrıca bakınız

Konusu olduğu eserler

Aşk'ın Kandili", Galip Argun

Kaynakça

 1. Gazi Üniversitesi. "Yunus Emre (doğum ve ölüm tarihi)". 28 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151228160458/http://w3.gazi.edu.tr:80/~ertan/yunus.html. Erişim tarihi: 6 Ocak 2014.
 2. 1 2 3 Doğan Kaya (1984). "Yunus Emre'nin Aksaray Ortaköy'deki Mezarı Üzerine Düşünceler". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304192945/http://dogankaya.com/fotograf/yunus_emrenin_mezari_uzerine_dusunceler.pdf. Erişim tarihi: 6 Ocak 2014.
 3. 1 2 3 Fahri Yetim (1 Haziran 2005). "Yunus Emre'nin Kabri İle İlgili Görüşler Üzerine". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi. http://sbd.ogu.edu.tr/makaleler/6_1_Makale_10.pdf. Erişim tarihi: 11 Ocak 2014.
 4. Timurtaş, F. K. 2009, Yunus Emre and his Divan, Babıali Yayınları. (İngilizce)
 5. Semra Saraçoğlu. "Yunus Emre ve Dante’nin La Vita Nuova Adli Eserinde Yüceltme". Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140112200105/http://www.gefad.gazi.edu.tr/window/dosyapdf/2005/2/2005-2-343-352-20-semrasaracoclu.pdf. Erişim tarihi: 6 Ocak 2014. (İngilizce)
 6. "Yunus Emre ve Tapduk Emre". Sandıklı TSO. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160305151544/http://sandiklitso.org.tr/sandikli.php?sayfa=yunustapduk. Erişim tarihi: 13 Ocak 2014.
 7. "Yunus Emre Sevelim Sevilelim". Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. http://www.eskisehir.gov.tr/sarici/ekitap/yunusemresevelimsevilelim-kc.pdf. Erişim tarihi: 6 Ocak 2014.
 8. Gazi Üniversitesi. "Yunus Emre Kimdir?". 10 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150710163732/http://mebk12.meb.gov.tr:80/meb_iys_dosyalar/16/05/964558/icerikler/yunus-emre-kimdir_70210.html. Erişim tarihi: 6 Ocak 2014.
 9. Eskişehir Belediyesi, Tüzel Kişi (5 Kasım 2008). "T.C. Eskişehir İli Yunusemre Belediye Başkanlığı". Eskişehir Belediyesi. 10 Mayıs 2015 tarihinde [www.mihder.org.tr/userfiles/file/YUNUSEMRE.doc kaynağından] arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150510113813/http://www.mihder.org.tr/userfiles/file/YUNUSEMRE.doc. Erişim tarihi: 12 Ocak 2014.
 10. "UNESCO Genel Konferansları Tarafından İlan Edilen Anma ve Kutlama Yıldönümleri". UNESCO Türkiye. 9 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160109005645/http://unesco.org.tr:80/dokumanlar/anmakutlama/anma_kutlama.pdf. Erişim tarihi: 12 Ocak 2014.
 11. 1 2 3 4 İbrahim Agah Çubukçu (1996). Yunus Emre ve Din Felsefesi. Ankara Üniversitesi, Dergisi. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/748/9548.pdf. Erişim tarihi: 11 Ocak 2014.
 12. 1 2 Emek Üşenmez (2013). Yunus Emre Divanında Türkçe İslami Terimler. Turkish Studies. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/205419921_37%C3%BC%C5%9Fenmez_emek_625-644.pdf. Erişim tarihi: 11 Ocak 2014.
 13. Seyfullah Korkmaz (2011). Ahmed Yesevî ve Hacı Bektaş Veli Aralarındaki Bağlar, Fikirleri, Tesirleri ve Türk İslâm Edebiyatına Katkıları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_11_18_Korkmaz.pdf. Erişim tarihi: 12 Ocak 2014.
 14. Rıza Zelyut (2000). Hacı Bektaş-ı Veli. Gazi Üniversitesi. http://w3.gazi.edu.tr/~ertan/hbveli.htm. Erişim tarihi: 12 Ocak 2014.
 15. Vilayetname'deki Söylencelere Göre Hacı Bektaş-ı Veli. HacıBektaş.com. 2 Ocak 2014. http://www.hacibektas.com/index.php?id=vialyetname. Erişim tarihi: 12 Ocak 2014.
 16. 1 2 3 Esra Akbalık (2013). "Yunus Emre'nin Şiirlerinde Gönül İmgesi". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/cilt6sayi26_pdf/akbalik_esra.pdf. Erişim tarihi: 11 Ocak 2014.
 17. 1 2 3 4 Mustafa Tatcı. "Divan-ı Yunus Emre". Kültür ve Turizm Bakanlığı, E-Kitap. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10663,metinpdf.pdf?0. Erişim tarihi: 11 Ocak 2014.
 18. Büyük Larousse, Milliyet Gazetesi Yayınları, Cilt-7, "Emre"
 19. Türk Dili Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi, Sayfa-275
 20. "Günün Sözü, Yunus Emre Der ki;". Radyo 7. 16 Ocak 2014. 12 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160312151447/http://radyo7.com/icerik/1664/yunus-emre-der-ki.html. Erişim tarihi: 27 Şubat 2014.
 21. Cahit Öztelli. Yûnus Emre. Özgür Yayınları, 1984.
 22. Zekeriya Başkal, "Turfanda Aşk: Modern Zamanlarda Yunus Emre Yorumları", Sütun, 2011.
 23. "Türk Lirası’nda yeni yüzler". NTVMSNBC. 3 Ekim 2008. 13 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141213094422/http://arsiv.ntvmsnbc.com:80/news/461129.asp. Erişim tarihi: 6 Ocak 2014.
 24. "E 9 - İkiyüz Türk Lirası I. Tertip". TCMB. 29 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140829081908/http://www.tcmb.gov.tr/yeni/banknote/E9/200tl.htm. Erişim tarihi: 6 Ocak 2014.
 25. "T.C Cumhurbaşkanlığı: Azerbaycan". TCCB. 16 Ağustos 2010. 3 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131203002609/http://www.tccb.gov.tr/yurt-disi/254/76979/azerbaycan.html.
 26. 1 2 3 4 "Türk Dilinin Başkenti Karaman". Türk İdareciler Derneği. Mart, 2011. http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/144/89-104%20%C3%B6zel%20dosya%20karaman.pdf. Erişim tarihi: 11 Ocak 2014.
 27. Yazar: Mustafa Tatcı. Yûnus Emre Dîvânı. Akçağ Yayınları, 1998.
 28. TATÇI, Mustafa (2005), Yûnus Emre Divân ve Risâletü’n-Nushiyye, İstanbul: Sahhaflar Yay.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.